Polityka prywatności Tutore Poland Sp. z o.o.
I. Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszej Polityki prywatności jest szczegółowe określenie zasad przetwarzania danych pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów oraz użytkowników witryn internetowych Administratorów, w związku z prowadzeniem działalności polegającej na:
  1. sprzedaży i organizacji kursów dla dzieci i dorosłych,
  2. prowadzenia sklepu internetowego z gitarami i innymi akcesoriami,
  3. sprzedaży i organizacji obozów dla dzieci i młodzieży,
  4. sprzedaży i organizacji kursów firm i ich pracowników oraz współpracowników.
 2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w szczególności w ramach prowadzonych Witryn internetowych, kontaktu działu Call Center i Infolinii z Klientem, Klientem biznesowym oraz Pracownikiem/Współpracownikiem Klienta biznesowego i organizacji kursów i obozów.
 3. Opierając się w szczególności na regulacjach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, Administratorzy podejmują wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 4. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

II. Definicje

 1. Administrator – Tutore Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-578), ul. Wróblewskiego 19A/8, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000670834, NIP: 7272812193, kapitał zakładowy: 3 329 200zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, ale tylko wtedy, gdy umowa zawierana z Administratorem jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą oraz gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  – dokonująca zamówienia i zawierająca umowę z Administratorem, w tym za pośrednictwem Witryn internetowych oraz mailowo i telefonicznie na własną rzecz lub na rzecz Uczestnika.
 3. Uczestnik – osoba zapisywana przez Klienta na kurs lub obóz organizowany przez Administratora.
 4. Klient biznesowy – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera a Administratorem umowę cywilnoprawną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą oraz gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
  – dokonująca zamówienia i zawierająca umowę z Administratorem, w tym za pośrednictwem Witryn internetowych oraz mailowo i telefonicznie na własną rzecz lub na rzecz Pracowników/Współpracowników Klienta biznesowego.
 5. Pracownik/ Współpracownik Klienta biznesowego – osoba zapisywana przez Klienta biznesowego na kurs organizowany przez Administratora.
 6. Kandydat do pracy – osoba ubiegająca się o pracę, w tym także o staż, stanowisko czy funkcję u Administratora.
 7. Pracownik – osoba zatrudniona u Administratora na podstawie umowy o pracę.
 8. Współpracownik – osoba współpracująca z Administratorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym w szczególności umowy zlecenia czy umowy o dzieło.
 9. Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera a Administratorem umowę cywilnoprawną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą oraz gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Witryny internetowe – platformy internetowe utworzone i prowadzone przez Administratora, przez które możliwe jest nawiązanie kontaktu z Administratorem, rezerwacja oferowanych przez niego Usług oraz zakup sprzętu:
  1. tutore.eu/ – kursy dla dzieci i młodzieży,
  2. sklep.tutore.eu/ – gitary i pozostałe akcesoria,
  3. musicandmore.pl/ – obozy dla dzieci i młodzieży,
  4. profilinguadlafirm.pl/ – kursy językowe dla Klientów biznesowych lub ich Pracowników/Współpracowników,
  5. profi-lingua.pl/ - kursy językowe dla dorosłych oraz kursy edukacyjne lub językowe dla dzieci i młodzieży,
  6. profi-lingua.langlion.com/ - platforma dla osób biorących udział w kursach językowych,
  7. profimatura.pl/ - platforma dla osób biorących udział w kursie edukacyjnym.
 11. Sklep internetowy – platforma internetowa utworzona i prowadzona przez Administratora w ramach Witryny internetowej, o której mowa w pkt. 8 lit b powyżej, na której możliwe jest dokonanie zakupu sprzętu oferowanego przez Administratora.

III. Dane osobowe

 1. Polityka znajduje zastosowanie do wszelkich dokonywanych przez Administratorów czynności przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych:
  1. Klientów i Uczestników,
  2. Klientów biznesowych i Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych,
  3. Kandydatów do pracy u Administratora,
  4. Pracowników Administratora,
  5. Współpracowników Administratora,
  6. Kontrahentów Administratora, ich pracowników, współpracowników oraz osób upoważnionych do kontaktów z Administratorem przez kontrahentów.

IV. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Administratorem danych osobowych jest Tutore Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93-578), ul. Wróblewskiego 19A/8, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000670834, NIP: 7272812193, kapitał zakładowy: 3 329 200 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, nazywana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Wróblewskiego 19A/8, 93-578 Łódź, telefonicznie: 500 965 135, oraz poprzez pocztę email na adres: info@tutore.eu
 3. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. Klientów i Uczestników w następujących celach:
   1. wykonania Umowy przez Administratora, w tym zapisu Uczestników na kursy i organizacji kursów (m.in. w celu przekazywania danych do logowania na zajęcia, przekazywanie materiałów dodatkowych na zajęcia, sprawdzanie obecności na zajęciach) oraz zapewnienia kontaktu z Klientem i Uczestnikiem. Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzane dane dotyczą również Uczestnika, czyli osoby na rzecz której umowa została zawarta. Administrator organizuje i prowadzi kursy dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zapisywani są na kurs przez Klienta (rodzica, prawnego opiekuna). Kurs prowadzony jest przez z góry ustalony czas, określony w umowie Klienta z Administratorem i zazwyczaj obejmuje rok szkolny. Kursy prowadzone są stacjonarnie lub w trybie online za pośrednictwem aplikacji ClickMeeting, Zoom, strefy słuchacza ProfiLingua lub e-platformy Profi-Matura. W związku z powyższym dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Klientem. Zawarcie umowy wiąże się z niezbędnością przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej będącej stroną umowy – Klienta, a także dzieci lub młodzieży zapisanej na kurs przez Klienta. Dodatkowo, Administrator kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem udostępnionego przez Klienta adresu e-mail bądź numeru telefonu, m. in. w celu przekazania danych dotyczących prowadzonych zajęć – linków do logowania, terminów zajęć, materiałów dodatkowych z zajęć.
   2. obsługi organizowanych kursów w tym zmiany grupy, przekazywania informacji o zmianie terminów zajęć, rozwiązywania bieżących problemów przez dział Infolinii. Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzane dane dotyczą również Uczestnika, czyli osoby na rzecz której umowa została zawarta. Bieżącą obsługę kursów zapewniają pracownicy działu Infolinii Administratora. Przetwarzają oni dane osobowe Klientów i Uczestników w celu realizacji ich próśb oraz udzielenia niezbędnych informacji nt. kursów. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dział Infolinii miał dostęp do danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań.
   3. zapewnienia najwyższych standardów obsługi zajęć lekcyjnych realizowanych przez Pracowników/Współpracowników za pośrednictwem platformy ClickMeeting, Zoom, strefy słuchacza ProfiLingua lub e-platformy Profi-Matura prawidłowości wykonywania powierzonych czynności oraz ewentualnego poprawienia jakości lekcji, zabezpieczenia interesów firmy w sytuacjach spornych z klientem (materiał dowodowy) poprzez monitoring i nagrywanie kursów online. Podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kursy online organizowane przez Administratora odbywają się m. in. za pośrednictwem platformy ClickMeeting, Zoom, strefy słuchacza ProfiLingua lub e-platformy Profi-Matura. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie w dziedzinie prowadzonych zajęć. W celu utrzymania wysokiego i jednolitego poziomu zajęć Administrator rejestruje przebieg poszczególnych zajęć i przechowuje nagrania przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu nagrania są automatycznie usuwane z baz danych Administratora. Nagrania mogą być przechowywane przez okres dłuższy wyłącznie w celu rozwiązywania sporów z Klientem, tj. rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i praw (cel określony w lit. o poniżej). Nagrania obejmują wizerunek prowadzącego zajęcia oraz Uczestników wraz z ich głosami, z zastrzeżeniem, iż odbywa się to na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda na nagranie jest dobrowolna, jednak konieczna do uczestnictwa w zajęciach. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, jednak wycofanie zgody spowoduje konieczność rozwiązania umowy z Administratorem.
   4. nawiązania kontaktu z Klientami i marketingu własnych produktów i usług, w tym produktów i usług oferowanych przez dział Turystyki Administratora (obozy dla dzieci i młodzieży). Podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator podejmuje działania marketingowo – informacyjne dotyczące własnych produktów, stanowiące formę marketingu bezpośredniego. Cele marketingowe realizowane są z wykorzystaniem numeru telefonu Klienta pozyskanego przez Administratora z baz danych Marketing relacji i Present-service, a następnie również w oparciu o dane pozyskiwane samodzielnie przez Administratora od Klienta lub osoby trzeciej w rozumieniu art. 14 RODO.
   5. nawiązania kontaktu z Administratorem, w tym rezerwacji zajęć próbnych dla Uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator umożliwia kontakt ze sobą i rezerwację zajęć dla Uczestnika za pośrednictwem udostępnionego w Witrynie internetowej tutore.eu/ formularza rezerwacyjnego. W ramach formularza dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
   6. sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora w sklepie internetowym, tj. realizacja zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator za pośrednictwem sklepu prowadzi sprzedaż produktów – gitar i innych akcesoriów (realizuje zamówienia). W związku z powyższym dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Klientem. Zawarcie umowy wiąże się z niezbędnością przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej będącej stroną umowy lub reprezentujących klienta. 
   7. zapewnienia najwyższych standardów jakości obsługi Klienta, w celu szkoleniowym – umożliwiającym poprawienie jakości obsługi, zabezpieczenia interesów firmy w sytuacjach spornych z Klientem (materiał dowodowy), zapewnienia bezpieczeństwa Pracownikom/Współpracownikom Administratora w przypadku zdarzeń niepożądanych i niebezpiecznych ze strony Klientów czy Uczestników (np. groźby karalne) poprzez nagrywanie rozmów z konsultantami działu Call Center i Infolinii Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest zgoda udzielona przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku wystąpienia przez Klienta do Administratora z reklamacją w zakresie dokonanych telefonicznie ustaleń. Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Klientem. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zachowania bezpieczeństwa nagrań rozmów telefonicznych, m.in. poprzez maksymalne ograniczenie kręgu osób, które mają dostęp do nagrań.
   8. wykonania Umowy przez Administratora, w tym zapisu Uczestników na obozy i organizacji obozów (w tym przekazywania danych o sposobie przygotowania dziecka do wyjazdu, czasie i miejscu zbiórki) oraz zapewnienia kontaktu z Klientem i Uczestnikiem. Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzane dane dotyczą również Uczestnika, czyli osoby na rzecz której umowa została zawarta. Administrator organizuje obozy dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zapisywani są na obóz przez Klienta (rodzica, prawnego opiekuna). W związku z tym dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Klientem. Zawarcie umowy wiąże się z niezbędnością przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej będącej stroną umowy – Klienta, a także Uczestnika - dzieci lub młodzieży zapisanej na kurs przez Klienta. Dodatkowo, Administrator kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem udostępnionego przez Klienta adresu e-mail bądź numeru telefonu, m. in. w celu przekazania danych dotyczących obozu – sposoby przygotowania dziecka do obozu, miejsca i czasu zbiórki, karty kwalifikacyjnej.
   9. obsługi organizowanych obozów dla dzieci i młodzieży w tym zmiany turnusu, rozwiązywania bieżących problemów przez dział Infolinii. Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzane dane dotyczą również Uczestnika, czyli osoby na rzecz której umowa została zawarta. Bieżącą obsługę obozów zapewniają pracownicy działu Infolinii Administratora. Przetwarzają oni dane osobowe Klientów i Uczestników w celu realizacji próśb Klientów oraz udzielenia niezbędnych informacji nt. obozów. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dział Infolinii miał dostęp do danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań.
   10. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów art. 92k ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Podstawę prawną stanowi ciążący na Administratorze obowiązek prawny, regulowany w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Powyższe przepisy zobowiązują Administratora do zakładania dla Uczestników wypoczynku kart kwalifikacyjnych, które zawierają dane osobowe dzieci i młodzieży, w tym dane wrażliwe (dane dotyczące zdrowia, diety).
   11. zapewnienia właściwej opieki Uczestnikom obozu, w tym właściwych leków i diety. Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzane dane dotyczą również Uczestnika, czyli osoby na rzecz której umowa została zawarta. Administrator jako organizator obozu dla dzieci i młodzieży jest zobowiązany zapewnić im należytą opiekę. W związku z tym konieczne jest posiadanie przez niego informacji na temat stanu zdrowia Uczestnika, jego diety i zażywanych leków.
   12. wykonywanie Umowy w zakresie dostarczenia Klientom fotorelacji z obozu (pendrive, fanpage na facebooku i Witryna internetowa musicandmore.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator oferuje Klientom możliwość nabycia za dodatkową opłatą pendrive ze zdjęciami i nagraniami Uczestników obozu. Administrator wykorzystuje również fotorelację jako materiały marketingowe na swoim fanpagu na facebooku oraz w Witrynie internetowej musicandmore.pl. Administrator zbiera zgody Klientów na przetwarzanie wizerunków Uczestników.
   13. nawiązania kontaktu z Klientami i marketingu własnych produktów i usług, w tym produktów i usług oferowanych przez dział Edukacji Administratora (kursy dla dzieci i młodzieży). Podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator podejmuje działania marketingowo – informacyjne dotyczące własnych produktów, stanowiące formę marketingu bezpośredniego. Cele marketingowe realizowane są z wykorzystaniem numeru telefonu Klienta pozyskanego przez Administratora z baz danych Marketing relacji i Present-service, a następnie również w oparciu o dane pozyskiwane samodzielnie przez Administratora od Klienta lub osoby trzeciej w rozumieniu art. 14 RODO.
   14. nawiązania kontaktu z Administratorem, w tym zapisu Uczestnika na obóz, kurs językowy lub kontaktu zwrotnego z Klientem za pośrednictwem formularzy udostępnionych w Witrynie internetowej musicandmore.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator umożliwia kontakt ze sobą i zapis Uczestnika na obóz lub kurs językowy przez Klienta za pośrednictwem udostępnionych w Witrynie internetowej formularzy rezerwacyjnych. W ramach formularzy dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
   15. rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i praw. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku wystąpienia przez Klienta bądź Klienta biznesowego do Administratora z reklamacją w zakresie oferowanych usług lub produktów. Powyższe uzupełnione jest dodatkowo przez dochodzenie wzajemnych roszczeń i dochodzenie praw w toku ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych.
   16. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości. Podstawę prawną stanowi ciążący na Administratorze obowiązek prawny, regulowany w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem przepisów ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług i innych przepisów podatkowych . Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto ciążą na nim określone obowiązki podatkowe. Powyższe wiąże się z koniecznością przetwarzania danych klientów, w szczególności przedsiębiorców, dla których Administrator wystawia faktury VAT.
  2. Klientów biznesowych i Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych w następujących celach:
   1. nawiązania współpracy z Klientem biznesowym – w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, polegających na uczestniczeniu w negocjacjach (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) – przez okres przed zawarciem umowy cywilnoprawnej,
   2.  zapewnienia kontaktu z Klientem biznesowym (adres e-mail, numer telefonu) – w celu prawidłowego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO) – przez okres współpracy, 
   3. prowadzenia rejestru korespondencji z Klientem biznesowym – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO) – przez okres współpracy,
   4. ewidencji przebiegu współpracy (w tym realizacja płatności przez Klienta biznesowego) – w celu prawidłowej realizacji umowy cywilnoprawnej łączącej strony (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO) – przez okres współpracy,
   5. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej zawartej z Klientem biznesowym, w tym zapisu Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych na kursy i organizacji kursów (m.in. w celu przekazywania danych do logowania na zajęcia, przekazywanie materiałów dodatkowych na zajęcia, sprawdzanie obecności na zajęciach, wydania certyfikatu ukończenia kursu) oraz zapewnienia kontaktu z Pracownikami/Współpracownikami Klientów biznesowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzane dane dotyczą również Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych, czyli osoby na rzecz której umowa została zawarta. Administrator organizuje i prowadzi kursy językowe dla firm. W tym wypadku Pracownicy/Współpracownicy zapisywani są na kurs przez Klienta biznesowego (pracodawcę, zleceniodawcę, usługobiorcę). Kurs prowadzony jest przez z góry ustalony czas, określony w umowie Klienta biznesowego z Administratorem i zazwyczaj obejmuje rok szkolny. Kursy prowadzone są stacjonarnie lub w trybie online za pośrednictwem aplikacji ClickMeeting,Zoom, strefy słuchacza ProfiLingua. W związku z powyższym dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Klientem biznesowym. Zawarcie umowy wiąże się z niezbędnością przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej będącej stroną umowy – Klienta biznesowego, a także Pracowników/Współpracowników zapisanych na kurs przez Klienta biznesowego. Dodatkowo, Administrator kontaktuje się z Pracownikami/Współpracownikami za pośrednictwem udostępnionego przez Klienta biznesowego adresu e-mail bądź numeru telefonu, m. in. w celu przekazania danych dotyczących prowadzonych zajęć – linków do logowania, terminów zajęć, materiałów dodatkowych z zajęć.
   6. obsługi organizowanych kursów w tym zmiany grupy, przekazywania informacji o zmianie terminów zajęć, rozwiązywania bieżących problemów przez dział Infolinii. Podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzane dane dotyczą również Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych, czyli osoby na rzecz której umowa została zawarta. Bieżącą obsługę kursów zapewniają pracownicy działu Infolinii Administratora. Przetwarzają oni dane osobowe Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych w celu realizacji ich próśb oraz udzielenia niezbędnych informacji nt. kursów. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dział Infolinii miał dostęp do danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań. 
   7. zapewnienia najwyższych standardów obsługi zajęć realizowanych przez Pracowników/Współpracowników Administratora za pośrednictwem platformy ClickMeeting, Zoom, strefy słuchacza ProfiLingua prawidłowości wykonywania powierzonych czynności oraz ewentualnego poprawienia jakości lekcji, zabezpieczenia interesów firmy w sytuacjach spornych z klientem (materiał dowodowy) poprzez monitoring i nagrywanie kursów online. Podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kursy online organizowane przez Administratora odbywają się za pośrednictwem platformy ClickMeeting, Zoom i strefy słuchacza ProfiLingua. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie w dziedzinie prowadzonych zajęć. W celu utrzymania wysokiego i jednolitego poziomu zajęć Administrator rejestruje przebieg poszczególnych zajęć i przechowuje nagrania przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu nagrania są automatycznie usuwane z baz danych Administratora. Nagrania mogą być przechowywane przez okres dłuższy wyłącznie w celu rozwiązywania sporów z Klientem biznesowym lub Pracownikiem/Współpracownikiem Klienta biznesowego, tj. rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i praw (cel określony w lit. j poniżej). Nagrania obejmują wizerunek prowadzącego zajęcia oraz Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych wraz z ich głosami, z zastrzeżeniem, iż odbywa się to na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda na nagranie jest dobrowolna, jednak konieczna do uczestnictwa w zajęciach. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, jednak wycofanie zgody spowoduje konieczność rozwiązania umowy z Administratorem.
   8. nawiązania kontaktu z Pracownikami/Współpracownikami Klientów biznesowych i marketingu własnych produktów i usług, w tym produktów i usług oferowanych przez dział Turystyki Administratora (obozy dla dzieci i młodzieży). Podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator podejmuje działania marketingowo – informacyjne dotyczące własnych produktów, stanowiące formę marketingu bezpośredniego. Cele marketingowe realizowane są z wykorzystaniem numeru telefonu Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych pozyskanego przez Administratora z baz danych Marketing relacji i Present-service, a następnie również w oparciu o dane pozyskiwane samodzielnie przez Administratora od Klienta lub osoby trzeciej w rozumieniu art. 14 RODO.
   9. zapewnienia najwyższych standardów jakości obsługi Klientów biznesowych lub Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych, w celu szkoleniowym – umożliwiającym poprawienie jakości obsługi, zabezpieczenia interesów firmy w sytuacjach spornych z Klientami biznesowymi lub Pracownikami/Współpracownikami Klientów biznesowych (materiał dowodowy), zapewnienia bezpieczeństwa Pracownikom/Współpracownikom Administratora w przypadku zdarzeń niepożądanych i niebezpiecznych ze strony Klientów biznesowych lub Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych (np. groźby karalne) poprzez nagrywanie rozmów z konsultantami działu Call Center i Infolinii Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest zgoda udzielona przez Klientów biznesowych lub Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku wystąpienia przez Klienta biznesowego bądź Pracownika/Współpracownika Klienta biznesowego do Administratora z reklamacją w zakresie dokonanych telefonicznie ustaleń. Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Klientem biznesowym bądź Pracownikiem/Współpracownikiem Klienta biznesowego. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zachowania bezpieczeństwa nagrań rozmów telefonicznych, m.in. poprzez maksymalne ograniczenie kręgu osób, które mają dostęp do nagrań. 
   10. rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i praw. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przez okres wyznaczony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku wystąpienia przez Klienta biznesowego bądź Pracownika/Współpracownika Klienta biznesowego do Administratora z reklamacją w zakresie oferowanych usług lub produktów. Powyższe uzupełnione jest dodatkowo przez dochodzenie wzajemnych roszczeń i dochodzenie praw w toku ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych.
   11. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości. Podstawę prawną stanowi ciążący na Administratorze obowiązek prawny, regulowany w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem przepisów ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług i innych przepisów podatkowych. Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto ciążą na nim określone obowiązki podatkowe. Powyższe wiąże się z koniecznością przetwarzania danych klientów, w szczególności przedsiębiorców, dla których Administrator wystawia faktury VAT.
  3. Kandydatów do pracy w następujących celach:
   1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) – przez okres rekrutacji,
   2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wynikające z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres rekrutacji,
   3. realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od kandydata w związku ze sprawdzeniem jego umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres rekrutacji,
   4. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, na podstawie zgody kandydata na przetwarzane danych osobowych. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu kolejnej rekrutacji, w której kandydat będzie brany pod uwagę przez Administratora;
  4. Pracowników w następujących celach:
   1. organizacji i zarządzania pracy pracowników – w zakresie niezbędnym wynikającym z kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia, 
   2. wyliczenia i wypłaty wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązku wynikającego z kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia, 
   3. potrąceń z wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia, 
   4. realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia,
   5. realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia,
   6. prowadzenia akt pracowniczych – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres 50 lub 10 lat po ustaniu zatrudnienia, 
   7. realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO) – przez okres 50 lub 10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiary emerytury lub renty, 
   8. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, 
   9. realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie, 
   10. bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres zatrudnienia,
   11. zapewnienia najwyższych standardów obsługi zajęć lekcyjnych realizowanych przez Współpracowników za pośrednictwem platformy ClickMeeting, Zoom, strefy słuchacza ProfiLingua lub e-platformy Profi-Matura, prawidłowości wykonywania powierzonych czynności oraz ewentualnego poprawienia jakości lekcji, zabezpieczenia interesów firmy w sytuacjach spornych z Klientem, Uczestnikiem, Klientem biznesowym i Pracownikiem/Współpracownikiem Klienta biznesowego (materiał dowodowy) poprzez monitoring i nagrywanie kursów online – na podstawie dobrowolnej zgody nagrywanego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – Wizerunek i głos Pracownika będzie przetwarzany przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanych zajęć stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu,
   12. zapewnienia możliwości udostępnienia nagrań nowym Pracownikom nagrywanie szkoleń online prowadzonych za pomocą platformy Zoom – na podstawie dobrowolnej zgody nagrywanego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - Wizerunek i głos Pracownika będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W razie wycofania zgody nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu,
   13. zapewnienia najwyższych standardów jakości obsługi klienta, w celu szkoleniowym – umożliwiającym poprawienie jakości obsługi, zabezpieczenia interesów firmy w sytuacjach spornych z klientem (materiał dowodowy), zapewnienia bezpieczeństwa Pracownikom w przypadku zdarzeń niepożądanych i niebezpiecznych ze strony Klientów, Uczestników, Klientów biznesowych czy Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych (np. groźby karalne) poprzez monitoring rozmów telefonicznych z ww. osobami– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przez okres do 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanych rozmów telefonicznych stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, 
   14. tworzenia fotorelacji z obozów dla dzieci i młodzieży na pendrive dla Klientów, fanpagu facebook i Witrynie internetowej www.musicandmore.pl – na podstawie dobrowolnej zgody nagrywanego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - Wizerunek i głos Pracownika będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W razie wycofania zgody nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, 
   15. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych – przez okres 3 lat od ustania zatrudnienia, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz czasu przedawnienia roszczeń;
  5. Współpracowników w następujących celach:
   1. zawarcia oraz realizacji umowy cywilnoprawnej – w celu realizacji obowiązku wynikającego z kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) – przez okres współpracy, 
   2. wyliczenia i wypłaty wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązku wynikającego z kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres współpracy, 
   3. potrąceń z wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wyznaczony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
   4. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, 
   5. realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego,
   6. realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie, 
   7. bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres współpracy, 
   8. zapewnienia najwyższych standardów obsługi zajęć lekcyjnych realizowanych przez Współpracowników za pośrednictwem platformy ClickMeeting, Zoom strefy słuchacza ProfiLingua lub e-platformy Profi-Matura, prawidłowości wykonywania powierzonych czynności oraz ewentualnego poprawienia jakości lekcji, zabezpieczenia interesów firmy w sytuacjach spornych z Klientem, Uczestnikiem, Klientem biznesowym czy Pracownikiem/Współpracownikiem Klienta biznesowego (materiał dowodowy) poprzez monitoring i nagrywanie kursów online – na podstawie dobrowolnej zgody nagrywanego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – Wizerunek i głos Współpracownika będzie przetwarzany przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanych zajęć stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu,
   9. zapewnienia możliwości udostępnienia nagrań nowym Współpracownikom nagrywanie szkoleń online prowadzonych za pomocą platformy Zoom – na podstawie dobrowolnej zgody nagrywanego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - Wizerunek i głos Współpracownika będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W razie wycofania zgody nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, 
   10. zapewnienia najwyższych standardów jakości obsługi klienta, w celu szkoleniowym – umożliwiającym poprawienie jakości obsługi, zabezpieczenia interesów firmy w sytuacjach spornych z klientem (materiał dowodowy), zapewnienia bezpieczeństwa Współpracownikom w przypadku zdarzeń niepożądanych i niebezpiecznych ze strony Klientów, Uczestników, Klientów biznesowych czy Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych (np. groźby karalne) poprzez monitoring rozmów telefonicznych z Klientami Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przez okres do 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanych rozmów telefonicznych stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, 
   11. tworzenia fotorelacji z obozów dla dzieci i młodzieży na pendrive dla Klientów, fanpagu facebook i Witrynie internetowej www.musicandmore.pl – na podstawie dobrowolnej zgody nagrywanego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - Wizerunek i głos Współpracownika będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W razie wycofania zgody nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu,
   12. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych – w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przez okres wyznaczony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  6. Kontrahentów w następujących celach:
   1. nawiązania współpracy – w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, polegających na uczestniczeniu w negocjacjach (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) – przez okres przed zawarciem umowy cywilnoprawnej, 
   2. zapewnienia kontaktu z kontrahentem (adres e-mail, numer telefonu) – w celu prawidłowego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO) – przez okres współpracy,
   3. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej – w celu prawidłowej realizacji obowiązku wynikającego w szczególności z kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) – przez okres współpracy, 
   4. prowadzenia rejestru korespondencji – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO) – przez okres współpracy, 
   5. ewidencji przebiegu współpracy (w tym realizacja płatności) – w celu prawidłowej realizacji umowy cywilnoprawnej łączącej strony (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO) – przez okres współpracy,
   6. dochodzenia roszczeń i praw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych – w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przez okres wyznaczony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
   7. realizacji obowiązków podatkowych (dane kontrahenta) – w celu realizacji obowiązków podatnika podatku dochodowego czy VAT wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego,
 4. Administrator pozyskuje informacje o osobach wskazanych w:
  1. pkt. 3, 4 i 5 powyżej w związku z obowiązkiem ustawowym, co jest niezbędne do skutecznej realizacji procesu zatrudniania i współpracy. W zakresie danych osobowych nie dotkniętych ustawowym warunkiem niezbędności – ich podanie jest dobrowolne, 
  2. pkt. 1, 2 i 6 poprzez dobrowolnie podanie przez nich danych osobowych, w szczególności w rozmowach telefonicznych z Call Center, Infolinią oraz na witrynach internetowych Administratora.
 5. Administrator może przechowywać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Uwzględniając powyższe Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klientów i Uczestników przez następujący okres:
  1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach określonych w ust. 3 pkt 1 lit. a, b, f, h, i, k, oraz ust. 3 pkt 2 lit. e, f – przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń,
  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. c, d, m, o oraz ust. 3 pkt 2 lit. g, h, j – do czasu wniesienia sprzeciwu,
  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. e, g, l, n oraz ust. 3 pkt 2 lit. i – do czasu wycofania zgody,
  4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w ust. 3 pkt 1 lit. j, p oraz ust. 3 pkt 2 lit. k – przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

V. Informacje dotyczące profilowania w ramach Witryn internetowych i kursów szkoły ProfiLingua

 1. Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
 2. Celem profilowania jest marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.
 3. W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, stan rodzinny, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda.
 5. Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

VI. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratorów

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewnia, by dane były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, 
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, 
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, 
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, 
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Dzieci, dokładając najwyższych starań, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone.
 3. Administrator zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzają ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W przypadku, w którym Administrator zostanie pozbawiony celu przetwarzania, niezwłocznie trwale usuwa dane, chyba że prawo do ich dalszego przetwarzania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokonuje cyklicznej oceny zasadności przetwarzania określonych danych osobowych, z uwzględnieniem aktualności celów ich przetwarzania.
 4. Administrator przetwarza dane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Administrator dąży do ciągłej minimalizacji przetwarzanych danych osobowych. W tym celu dokonują cyklicznej oceny zakresu oraz rodzajów przetwarzanych danych osobowych dla określenia niezbędności ich przetwarzania lub możliwości ich trwałego usunięcia.
 5. Administrator dba o to, aby przetwarzane przez nich dane były prawidłowe, a w miarę potrzeby i posiadanych możliwości dokonują ich uaktualnienia.
 6. Dane osób wskazanych w dziale III pkt. 2 powyżej mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorami przetwarzają dane osobowe jako procesor i świadczą na jego rzecz określone usługi (np. doradcze, księgowe, informatyczne), zapewniając adekwatne środki bezpieczeństwa dla powierzonych danych osobowych.
 7. Administrator nie będzie przetwarzał danych osób wskazanych w dziale III powyżej w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu, z wyłączeniem danych osób przetwarzanych w ramach Witryn internetowych i kursów szkoły ProfiLingua.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  1. dostępu do danych — uzyskania od właściwego Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie właściwy Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli właściwy Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający właściwemu Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. właściwy Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie właściwego Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła właściwemu Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7. sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach właściwego Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Skargi można składać w formie:
  1. pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  2. elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale dla:
  1. Klientów, Uczestników, Klientów biznesowych i Pracowników/Współpracowników Klientów biznesowych – stanowi warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora, 
  2. Kandydatów do pracy – stanowi warunek możliwości przeprowadzenia rekrutacji z uwzględnieniem podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora,
  3. Pracowników – stanowi warunek realizacji umowy o pracę na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora,
  4. Współpracowników Administratora – stanowi warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora, 
  5. Kontrahentów – stanowi warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

VII. Pliki cookies

 1. Witryny internetowe korzystają z plików cookies.
 2. Przez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych osób je odwiedzających (dalej: Użytkownicy) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Strony mają wgląd wyłącznie do tych plików cookies, które same wytworzyły – w celu prawidłowego i pełnego funkcjonowania witryny na komputerze Użytkownika, który je przegląda. Pliki cookies spełniają szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkowników Witryn internetowych oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Każdorazowe wejście Użytkowników na Witrynę internetową powoduje zapisanie danych w pliku dziennika. W zakres tymczasowo przechowywanych danych wchodzi:
  1. numer IP komputera, z którego otrzymano zapytanie – podlegający jednak anonimizacji (tzw. maskowanie IP),
  2. nazwa domeny, 
  3. data i godzina dostępu, 
  4. kod odpowiedzi http, 
  5. odwiedzone strony,
  6. nazwa i wersja systemu operacyjnego, 
  7. nazwa i wersja przeglądarki, 
  8. rozdzielczość ekranu.
 5. W ramach Witryn internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej):
   • ga/landingUrl (adres, na który na początku Użytkownik do nas wszedł), 
   • ga/tags (tagi pod google analytics), 
   • common/enrollProfile (wybrany profil pod zapis na pokazówki i kupno kursu stałego/indywidualnego),
   • common/frequencyOfPayments (częstotliwość płatności za kursy stałe miesięcznie/semestralnie/rocznie), 
   • common/pickedDate (wybrane terminy podczas zapisu na pokazówki/kursy stałe/indywidualne), 
   • common/enrollProfile (wybrany profil podczas zapisu na pokazówki/kursy stałe/indywidualne), 
   • common/token (indywidualny token przydzielony podczas zapisu na pokazówki/kursy stałe/indywidualne), 
   • common/setEnrollCourseInformation (informacje dotyczące wybranego kursu podczas zapisu na pokazówki/kurs stały/indywidualne), 
   • common/setCourseInformation (informacje dotyczące wybranego kursu), 
   • common/showEnrollTimer (wartość prawda/fałsz czy pokazywać licznik do kupna kursu), 
   • common/minutesUsed (minuty jakie Użytkownik ma do wykorzystania po odwołaniu zajęć), 
   • common/enrollData (informacje dotyczące zakupu zajęć indywidualnych przechowuje informacje na temat tutora, usługi i typu kursu), 
   • common/price (informacje dotyczące ceny godziny podczas zakupu zajęć indywidualnych), 
   • common/total (informacje dotyczące całej kwoty do zapłacenia za zajęcia indywidualne), 
   • common/setCalendarData (informacje dotyczące wybranych terminów podczas zakupu zajęć indywidualnych),
   • common/setCourseType (informacje dotyczące typu kursu), 
   • common/setChoosenServices (informacje dotyczące wybranych usług podczas zapisu na pokazówki/kupno kursu stałego/zajęć indywidualnych),
   • notRated - przechowuje dane dotyczące nieocenionych przez tutora lekcji grupowych,
   • common/seconds - przechowuje sekundy jakie jeszcze zostały do zakończenia rezerwacji
   • offerFilter - przechowuje dane do filtrowania ofert (w przypadku zalogowanego po id, w przypadku niezalogowanego po klasie),
  2. pliki „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika:
   • profile/profiles (profile znajdujące się na danym koncie), 
   • isAccountData (przechowuje wartość prawda/fałsz czy mamy wszystkie dane płatnika typu.: adres, imię i nazwisko, itp.), 
   • profile (aktualnie wybrany profil), 
   • account/isTutor (wartość prawda/fałsz czy dane konto ma profil nauczyciela), 
   • account/isTutorCompleteRegistration (wartość prawda/fałsz czy dany nauczyciel ukończył onboarding),
   • wartość dotycząca tego, w jakim języku wyświetlamy Użytkownikowi platformę (Użytkownik może sobie ją wybrać),
   • currentProfileServices - przechowuje usługi jakie użytkownik ma na danym profilu,
  3. pliki cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają między innymi określenie preferencji Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych; służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej:
   • actionbot_uid - zachowuje on kontekst rozmowy przy przejściu na inną podstronę.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryn internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 
  2. utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownicy nie muszą na każdej podstronie Witryny internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła, 
  3. określania profilu Użytkowników w celu wyświetlania im dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, 
  4. obserwacji zachowań Użytkowników w Witrynach internetowych w celu ułatwienia im poruszania się po nich.
 7. Zapisane dane są w sposób anonimowy grupowane w celach statystycznych. Dane statystyczne służą do oceny sposobu korzystania z Witryn internetowych przez Użytkowników. W szczególności dotyczy to kolejności odwiedzania poszczególnych stron, a także ścieżek przemieszczania się pomiędzy stronami. Administrator wykorzystuje te informacje do zwiększania użyteczności i poprawy warunków korzystania z witryny. 
 8. Dodatkowo, pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Witryn internetowych. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkowników lub czasie pozostawania na danej stronie. 
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkowników. Aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownia, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Witrynach internetowych. Administrator zaznacza, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Witryn internetowych. 
 11. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkowników i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. 
 12. Każdy Użytkownik może tak skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, aby pliki cookies nie były przez nią akceptowane. W takiej sytuacji na komputerze osoby odwiedzającej Witryny internetowe nie zostaną zapisane żadne dane. Informacje przechowywane w plikach cookies nie będą przesyłane do Administratora.
 13. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Witrynami internetowymi oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 
 14. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji Użytkowników – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny internetowej nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP. 
 15. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
 16. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 
 17. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 
 18. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika. 
 19. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 
 20. Partnerzy Administratora korzystają z Google Analytics, czyli usługi analitycznej oferowanej przez Google Inc. („Google"). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, umożliwiających analizę sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z danej witryny. Informujemy, że w naszej witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny, w celu sporządzania przeznaczonych dla operatora witryny raportów na temat ruchu w witrynie, a także do świadczenia innych usług związanych z kor